افزایش-طول-عمرتحقیقات جدید نشان می دهند که ناراحت بودن سبب افزایش خطر مرگ زود رس می شود زیرا معمولا افرادی که وضعیت سلامتی مناسبی ندارند ناراحت هستند. در واقع وضعیت سلامتی نامناسب و ناراحتی سبب افزایش مرگ زود رس می شود ولی خوشحال بودن سبب افزایش طول عمر نخواهد شد .
بیماری شما را ناراحت خواهد کرد ول احساس ناراحتی به تنهایی نمی تواند شمارا بیمار کند
دکترBette Liu بیان می دارد که هنوز هیچ رابطه ی مستقیمی بین ناراحتی و استرس و مرگ و میر وجود ندارد
در طی مطالعه ای محققان ۷۰۰هزار زن را که میانگین سنی آنها ۵۹ سال بود در نظر گرفتند و از آنها خواسته شد تا میزان خوشحالی خود را بیان کنند . این افراد به مدت ۱۰ سال تحت نظر قرار گرفته اند نتایج نشان داد ۳۹ درصد از آنها اکثر اوقات خوشحال ۴۴ درصد معمولا خوشحال و ۱۷ درصد معمولا ناراحت بودند محققان بعد از ۱۰ سال دریافتند زنانی که معولا ناراحت بودند ۲۹ درصد بیشتر از زنانی که اکثر اوقات خوشحال بودند با خطر مرگ و میر مواجه شدند .
همچنین محققان ذکر کردند در طی این مطالعه ناراحتی زنان ارتباط محکمی با وضعیت نامناسب سلامتی آنها داشت . مطالعات نشان داشت عادت های ناسالم مانند سیگار کشیدن که خود سبب مرگ زود رس می شود نیز باناراحت بودن مرتبط است .
دکتر Richard Peto بیان می دارد بسیاری از افراد گمان می کنند که استرس و ناراحتی می تواند سبب بروز بیماری شود ولی این ها علل اصلی نیستند ناراحتی و خوشحالی هیچ یک به تنهایی نمی توانند بر بروز مرگ زود رس اثر بگذارند از آنجایی که تحقیقات فقط بر روی زنان صورت گرفته است نمی توان مطمئن بود که همین نتایج در مردان نیز مشاهده خواهد شد زیرا مفهوم خوشحالی و ناراحتی در آنها متفاوت است
قدم بعدی تحقیقات بررسی رابطه ی میان خوشحالی و سلامت در مردان، کودکان و افراد سالخورده خواهد بود

  منبع :
live science
  برچسب ها :  نظرات