سیستم تشخیصی جدیدی به نام ابر میکروبی

هر شخصی میکروب های خاصی را به هوا منتشر می کند . این ابر میکروبی به اندازه کافی شخصی است تا برای تشخیص افراد استفاده شود تحقیقات جدید نشان داده اند که افراد مختلف ابر میکروبی شخصی خود را دارند که می تواند برای بررسی و تشخیص هویت از آن استفاده شود .تریلیون ها باکتری برروی سطح بدن و درون بدن یک انسان زندگی می کنند که این مفهومی را ایجاد می کند به اسم که این مفهومی را ایجاد می کند به اسم میکروبیوم انسانی.

 

در تحقیقات جدید برای از بین بردن اثر کمکی میکروب های موجود در لباس و همینطور موجود در هوا به افراد شرکت کننده در تحقیق یک ست جدید لباس داده شد و آنها بر روی صندلی های استریل نشستند و در مقابلشان یک لب تاب استریل قرار گرفت تمام میکروب هایی که در هوا موجود بود قبل از رسیدن به افراد فیلتر می شد .پس از ۲ ساعت بررسی مشخص شد که از بین بردن تمامی موارد کمکی باکتری های اطراف هر کدام از افراد به شکل جالبی متفاوت با نفرات دیگر است که این باعث افتراق نفرات مختلف از هم می شود.

 

نوع باکتری های موجود در ابر میکروبی اطراف افراد به نظر میرسد( شامل Streptococcus که باکتری معمول موجود در دهان است ،( Propionibacterium وCorynebacterium ) که باکتری های شایع موجود در پوست است) را شامل می شود .با وجود اینکه نتایج حاصل از این تحقیق باعث می شود که تحولی در پزشکی قانونی ایجاد شود و از این روش بتوانیم در پزشکی قانونی استفاده کنیم . محققان هشدار می دهند که نیاز به تحقیقات گسترده تر برای مطمئن شدن از نتایج این تحقیق هست و باید تا انجام آن تحقیقات از استفاده از این روش پرهیز شود .

  منبع :
livescience
  برچسب ها :  نظرات