تفکر دلفینی

چگونه میتوانیم راه حلی بیابیم که در ارتباطات اجتماعی ،برای همه

اشخاص راضی کننده باشد و ما را به تفاهم برساند ؟

نویسندگان کتاب راهبرد دلفینی کلید این امر را تنها در همکاری و

انعطاف پذیری میدانند .

به طور کلی انسان ها را همانند موجودات دریایی به ۳ دسته تقسیم

میشوند : ماهی های کپور،کوسه ها ،و دلفین ها .

دسته  اول :

ماهی های کپور ،که همیشه ماهی های قربانی اند زیرا توسط ماهی های

خورده میشوند.برخی انسان ها نیز چنین هستند آن ها کم وبیش و برحسب

مورد ،قربانی این یا آن چیز ،این یا آن موضوع ،این یا آن شخص میشوند

و حتی ممکن است قربانی روابط غلط و تفکرات منفی خود شوند.

دسته دوم:

کوسه ماهی ها هستند با روش (برنده ـ بازنده).برای اینکه من برنده شوم

تو باید بازنده باشی.برای کوسه ماهی ها ،هر نوع ماهی ،دشمن و یک

وعده غذایی بالقوه است .شایدما نیز این نقش را بازی کرده باشیم یا

با انسان های کوسه مسلک برخورد کرده باشیم مثل کارکنانی که برای

رسیدن به مقام های بالا یکدیگر را میدرند.

دسته سوم:

نوعی دیگر از حیوانات دریایی که دلفین ها هستند .این پستانداران آبزی

باهوش دارای روحیه همکاری هستند و در ارتباطات خود شیوه

برنده ـ بازنده را برگزیدند .دلفین هیچ کمبودی ندارد و میخواهد همه چیز

را با همگان تقسیم کند .اگر یک دلفین زخمی شود ۴ دلفین دیگر او را

همراهی میکنند تا خود را به گروه برساند.در سان دیه گو پژوهشگران

۹۵ کوسه و ۵ دلفین را به مدت یک هفته در استخری رها کردندو به

مطالعه حالات رفتاری آن ها پرداختند .ابتدا کوسه ها به هم حمله میکردند

و در این تهاجم تعداد زیادی از آن ها نابود شدند ،سپس به دلفین ها حمله

کردند.دلفین ها فقط میخواستند با آن ها بازی کنند ولی کوسه ها بی وقفه

به آن ها حمله میکردند.سرانجام دلفین ها به آرامی کوسه ها را محاصره

کرده و هنگامی که یکی از کوسه ها حمله میکرد آن ها به ستون فقرات

پشت یا دنده هایش می کوبیدند و آنها را میشکستند .به این ترتیب کوسه

ها یکی بعد از دیگری کشته میشدند .

در دنیای کوسه ای ،برای برنده شدن دیگران باید بمیرند یا ببازند .

اما در دنیای دلفینی ، انعطاف وجود دارد و سرشار از تشخیص های

پربار است …..

برگرفته از کتاب دلفین ها

  برچسب ها :  نظرات