brain-facts

-وزن پوست بدن دو برابر وزن مغز است.

-۷۵%مغز انسان از آب است.

-مغز دارای ۱۰۰بیلیون نورون است.

-هر نورون می تواند ۱۰۰۰تا ۱۰۰۰۰سیناپس تشکیل دهد.

-طول رگ های خونی موجود در مغز به ۱۰۰۰۰۰مایل می رسد.

-نورون ها در اوایل بارداری با سرعت ۲۵۰۰۰۰ نورون در هر دقیقه رشد می کنند.

محیط های پویاتر می توانند تا ۲۵% در رشد بهتر مغز کودکان موثر باشند.

-مغز ۲۰%اکسیژن کل بدن را مصرف می کند.

-مغز می تواند ۶-۴ دقیقه بدون اکسیژن زنده بماند و پس از آن شروع به مردن می کند.

-مغز زن و مرد پاسخ متفاوتی به درد می دهد و شاید این دلیل این است که آنها دردشان را متفاوت ابراز می کنند.

-همه ی ما رویا می بینیم با این که خیلی از ما آنها را یادمان نمی ماند.

-بسیاری از بیماری های جسمی منشا روانی دارند.

  منبع :
nursing assistant central
  برچسب ها :  نظرات