جنگل‌زدایی تاثیر‌ مهمی بر محیط‌زیست دارد و‌بسیاری از مطالعات نشان میدهد که یکی از عوامل گرم‌شدن کره‌ی‌زمین است که از جمله اثرات آن میتوان به “کاهش مقدار آب در خاک و هوا” و “کاهش تنوع‌زیستی” اشاره کرد.
آیا ما جنگل‌ها را برای ساخت خانه‌های‌ خود قطع میکنیم؟شهرنشینی بخش کوچکی از جنگل‌زدایی را شامل میشود اما تاثیر روانی آن برروی افراد بسیار مهم است.
در این طیف، معماران تصمیم گرفته‌اند یک راه‌میانه پیدا کنند تا ساختمان‌ها را بدون قطع‌کردن درختان بسازند و آنها را به عنوان بخشی از سازه در ساختمان بگنجانند.
درواقع این انتخاب ماست که بخواهیم با طبیعت دوست باشیم یا درمقابل آن بایستیم.
طرح‌های زیر زندگی مشترک انسان و درختان را بدون ازدواج نمایش میدهد.

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

دوستی-ساختمان‌ها-و-طبیعت

 

برگرفته از : Bored Panda
  برچسب ها :  نظرات