مغز انسان شامل نورونهایی است که تعداد آنها به دهها میلیون می رسد. این نورونها در نواحی مجرای مغز که هر یک کار کردی تخصصی یافته دارند، انباشته شده اند. مغز از قسمت های متعددی ساخته شده و هوشیاری از ارتباطات بین قسمت های مختلف مغز حاصل می شود. مخ بزرگترین بخش مغز است و حدود ۸۷ درصد وزن مغز را به خود اختصاص داده است. مخ شامل دو نیمکره است که از نظر شکل شبیه به هم هستند تا مدتها به نظر می رسید که این دو نیمکره از جهت ساماندهی و کارکرد یکسانند ولی با مطالعاتی که دانشمندان انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که هرنیمکره ویژگی خاص خود را دارد و در انجام فعالیت های به خصوصی نسبت به نیمکره مقابل برتری دارد. در تصویر زیر ویژگی های متفاوت آنها را می بینید.

به آن نگاه کنید و به ما بگویید کدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟

31056617930589107694

SOURCE

  برچسب ها :  نظرات