کاهش-فشار-خونمدیتیشن به معنای راحت نشستن و بستن چشم ها به مدت ۲۰ دقیقه و دوبار در روز می باشد که سبب استراحت مغز و بدن می شود . تحقیقات جدید نشان می دهند که این روش سبب تحریک ژنی می شود که تلومراز را تولید می کند .
تلومراز (telomere) آنزیمیست که با کاهش فشار خون و مرگ و میر ارتباط دارد . بر اساس تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته است مدیتیشن سبب کاهش پیری مغز نیز می گردد .
دکتر رابرت اسکنیدر (Robert Schneider) بیان میدارد که میدیتیشن سبب کاهش فشار خون، سکته ی قلبی ، سکته ی مغزی و مرگ می شود. همچنین ذکر می کند استرس ، سبک زندگی ، و اختلال در تلومر telomere در ایجاد فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی موثر است .
telomere ها امتداد DNA در انتهای کرومزوم هستند که از محتوای ژنی ما محافظت می کند کوتاه شدن این قطعات با پیری ، سرطان و مرگ مرتبط است .
Telomerase آنزیمی است که از پروتئین و RNA ساخته شده است سبب طویل شدن کرومزوم می شود . دکتر Schneider و همکارانش بیان میدارند که افزایش فشار خون مهم ترین فاکتور خطر برای بروز بیماری های قلبی و عروقی می باشد .
در طی تحقیقی محققان ۴۸ نفر را به دوگروه تقسیم کردند . گروه اول به فراگیری و استفاده از مدیتیشن پرداخته اند و گروه دوم به ایجاد تغییر در سبک زنگی مانند کاهش وزن ، کاهش مصرف نمک و افزایش فعالیت های فیزیکی مشغول شدند پس از ۱۶ هفته مشاهده شد که در هر دو گروه بیان ژن آنزیم تلومراز افزایش یافته و فشار خون کاهش یافته بود و تفاوت زیادی بین دو گروه دیده نشد .
دکتر اسکنیدر بیان می کند ازآنجایی که افزایش بیان آنزیم تلومراز سبب کاهش فشار خون می شود پس کاهش سطح استرس نیز خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد نبود گروه کنترل غیر فعال و همچنین کم بودن تعداد شرکت کننده ها از محدودیت های این تحقیق بود .
دکتر Otelio Randall بیان می دارد نتایج این مطالعات در بررسی بیماری های قلبی عروقی و مکانیسم های مولکولی مدیتیشن بسیار حائز اهمیت است.

  منبع :
medical news today
  برچسب ها :  نظرات