او می گفت: باید خطر کرد . ما معجزه ی حیات را واقعا در نمی یابیم مگر ان که درانتظار
نامنتظرباشیم . هرروزخداوند همراه با خورشید لحظه ای به ما ارزانی می دارد که در ان تغییر ان چه که
موجب بد بختی ماست ، وجود دارد. هر روز ما وانمود می کنیم که متوجه وجود این لحظه نیستیم.
وانمود می کنیم امروز شبیه دیروز و شبیه فرداست .اما کسی که متوجه روزی که در ان زندگی می کند
هست ، ان لحظه ی جادوئی را کشف می کند . این لحظه شاید در چرخاندن کلید قفل نهفته باشد هنگام
صبحدم وشاید در سکوتی باشد که پس از غذای شب حاکم شود. یا در هزار و یک چیز که همواره
مشابه به نظر می رسد . اما این لحظه وجود دارد ، لحظه ای که در ان همه ی اقتدار ستارگان در ما نفوذ
می کند و به ما اجازه می دهد که معجزه کنیم.

خوشبختی گاه یک توفیق است ولی در بیش تر موارد یک پیروزی است . لحظه ی جادوئی به ما کمک
می کند تا تغیر کنیم . مارا بر می انگیزد تا به جست وجوی رویا هایمان برویم. بی شک رنج خواهیم
کشید ولحظات دشواری را خواهیم گذراند اما این ها گذرا هستند و اثری به جا نخواهند گذاشت . و بعد
ها می توانیم با غرور و ایمان به گذشته نگاه کنیم.
بدبخت کسی است که از خطر کردن می ترسد . او هرگز سر خورده نمی شود، نا امید نمی شود و مانند
کسی که در جست وجوی تحقق رویا هایش زندگی می کند رنج نخواهد کشید. اما هنگامی که به
گذشته نگاه می کند (چون ماهواره به جایی می رسیم که به گذشته نگاه کنیم ) قلبش به او خواهد گفت
با معجزه هایی که خداوند درمسیرتو قرار داده بود چه کردی ؟ با استعداد هایی که خداوند در درون
تو به ودیعه گذاشته بود چه کردی ؟ ان ها را در اعماق چاله ای به خاک سپردی چون می ترسیدی از
دستشان بدهی ؟ و حالا ان چه برایت باقی مانده است اینست : اطمینان به این که زندگی ات را از دست
داده ای.

این اثر پائولو کوئلیو، خوانندگان بسیاری را در سراسر جهان مسحور خود کرده است. این کتاب به یک هفته از زندگی دختر جوانی به نام پیلار اشاره می کند و می گوید در دوره های کوتاهی ممکن است دگرگونی های عمیقی در زندگی انسان رخ دهد که اصلا انتظارش را ندارد. کوئلیو در این کتاب ادعا می کند که عشق می تواند ما را به دوزخ یا بهشت ببرد، اما ما را همیشه به جایی که باید می رساند. عشق میان دو شخصیت اصلی داستان، زندگی آن ها را به راهی مبدل می کند که به خدا می رسد. عشق مریم مقدس نیز در سراسر داستان، آن ها را در بر می گیرد و نمی گذارد احساس وانهادگی کنند.

 

تهیه شده در : BrainClippy.com
  برچسب ها :  نظرات