دوستی ساختمان‌ها و طبیعت  


  ۱۱ مرد ۱۳۹۴

دوستی-با-درختان

جنگل‌زدایی تاثیر‌ مهمی بر محیط‌زیست دارد و‌بسیاری از مطالعات نشان میدهد که یکی از عوامل گرم‌شدن کره‌ی‌زمین است که از جمله اثرات آن میتوان به “کاهش مقدار آب در خاک و هوا” و “کاهش تنوع‌زیستی” اشاره کرد.در ادامه با BrainClippy همراه باشید…