همسفرتان کیست؟  


  ۰۶ آبا ۱۳۹۴

همسفرتان-کیست؟

همه‌ی ما در مسافرت‌ها از خود و کسانی که باما همراهند عکس میگیریم و آنهارا یادگاری نگه میداریم. عکاس عکس‌های زیر ادعا کرده بود که با نامزد خود به مسافرت میرود و عکس‌ها را او میگیرد ولی در انتها ببینید که او با همه شوخی کرده است 🙂